பெண்விருத்தசேதனம் | பெண்களுக்குபலநன்மைகளைக்கொடுக்கக்கூடியஓர்இஸ்லாமியநடைமுறை

பெண்களுக்குபலநன்மைகளைக்கொடுக்கக்கூடியஓர்இஸ்லாமியநடைமுறை

பெண்பிறப்புறுப்புசிதைவைபெண்விருத்தசேதனத்துடன்குழப்பிபலஎழுத்தாளர்கள்பிந்தையநாட்களில்பெண்விருத்தசேதனம்பற்றிஎழுதியுள்ளனர். எனினும்இதுஉண்மைக்குப்புறம்பானது. பெண்விருத்தசேதனம்என்பதுகிளிட்டோரிசைசூழ்ந்துள்ளபெண்முனைப்புத்தோலைநீக்குவதாகும்எனஇஸ்லாம்பரிந்துரைக்கிறது. இதுபலசுகாதாரநன்மைகளைத்தரக்கூடியஇ சிறியஇநோவினைஅற்றஇ ஆண்விருத்தசேதனம்போன்றஒருசெயல்முiறையாகும்.

இஸ்லாத்தின்அடிப்படையில்

அல்குர்அனில்பெண்விருத்தசேதனம்பற்றிஎதுவும்சொல்லப்படவில்லைஎன்பதுஉண்மையாகும்என்பதோடுஆண்விருத்தசேதனம்பற்றியும்சொல்லப்படவில்லை. ஆண்பெண்இருவருக்குமானவிருத்தசேதனம்பற்றியவிடயங்கள்ஹதீஸில்தான்கூறப்பட்டுள்ளன.

 1. விருத்தசேதனம்என்பதுஆண்களுக்கானஎனதுவழிமுறையாகும். பெண்களுக்குஅதைஊக்கப்படுத்துகிறேன். (பைஹகி)

இந்தஹதீஸ்ஆண்மற்றும்பெண்விருத்தசேதனம்ஆகியவையும்நபியவர்களால்அங்கீகரிக்கப்பட்டதாககூறுகிறது. அவர்இரண்டுக்குமாகபயன்படுத்தியசொல்ஹிதான்ஆகும். அசல்அரபுமொழியில்அல்ஹிதானுஸ{ன்னதுன்லிர்ரிஜாலிமக்ரூமதுன்லிந்நிஸா. பெண்கள்சார்ந்தஒருவிடயத்துக்கு‘நபியவர்களின்வழிமுறை’எனும்வார்த்தையைப்பயன்படுத்துவதுபொருத்தமற்றதாகஇருக்கும்என்றஎளியகாரணத்திற்காகஅதுபெண்கள்விருத்தசேதனம்செய்யவேண்டியகட்டாயத்தன்மையைஅவசியம்பாதிக்காது. அதேபோன்றுமக்ரூமஹ்அல்லதுஊக்கப்படுத்தல்என்றபிரயோகம்இங்குபயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது (பெண்விருத்தசேதனம்) செய்யப்படவேண்டியதன்கட்டாயத்தன்மையைபாதிக்காது.

 1. பித்ராவுடையசெயல்கள்ஐந்து: விருத்தசேதனம்இ அந்தரங்கமுடியைநீக்குதல்இ நகம்வெட்டுதல்இ மீசையைக்கத்தரித்தல்இ அக்குளுக்குக்கீழுள்ளமுடியைநீக்குதல். (ஸஹீஹ{ல்புகாரிஸஹீஹ{ல்முஸ்லிம்)

இந்தஅறிக்கைமிகவும்வலுவானஒன்றாகும். அந்தரங்கமுடியைநீக்குதல்இ அக்குளுக்குகீளுள்ளமுடியைநீக்குதல்நகம்வெட்டுதல்போன்றுவிருத்தசேதனம்செய்வதையும்இறைவனால்வழங்கப்பட்டஇயற்கைசெயற்பாடுகள்எனும்அம்சத்தில்வகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதேமீண்டும்மீண்டும்அதுஆண்இபெண்இருபாலாருக்கும்கட்டாயமானசெயற்பாடாகும்என்பதைவலியுறுத்துகிறது. பித்ராவில்உள்ளடக்கப்பட்டஅம்சங்கள்வாஜிப்அல்லதுகட்டாயம்என்றபகுதிக்குள்உள்ளடக்கப்பட்டுமுஸ்லிம்கள்அதனைசெயற்படுத்தவேண்டும்எனநபிஅவர்கள்எதிர்பார்த்தார்கள்என்பதேஇஸ்லாமியஅறிஞர்களின்நோக்காகும். தூய்மைக்குபங்களிக்கும்வகையில்உடம்பில்வளரும்ஏனையவற்றைநீக்குவதைப்போன்றுவிருத்தசேதனம்இறைவனால்விரும்பக்கூடியநிலைக்குமனிதஉடலைமாற்றும். இதனால்தான்ஆரம்பத்திலேயேஇதுபித்ராவுடன்இணைக்கப்படும்ஒருசெயல்எனக்கூறப்பட்டது. எனவேஇருபாலினருக்கும்பிறப்புஉறுப்பைமறைத்துவைக்கப்பட்டஅசுத்தமானஒருதிசுஇருப்பதால்இதுஆண்களைப்போன்றுபெண்களும்செய்துகொள்ளவேண்டியஒன்றாகும். அதுமட்டுமன்றிஆண்களும்பெண்களும்சமமாகநடத்தப்படவேண்டும்என்பதுஇஸ்லாத்தில்உறுதியாகநிறுவப்பட்டகொள்கையாகும். எனவேஇந்தவிடயத்திலும்அவர்கள்சமமானவர்கள்என்பதில்சந்தேகமில்லை.

 1. ஆண்விருத்தசேதனம்செய்யப்பட்டபகுதிபெண்விருத்தசேதனம்செய்யப்பட்டபகுதியைசந்திக்கும்போதேகுளிப்புகடமையாகிறது. (அஹ்மத்இ திர்மிதி)

இங்குநாம்விருத்தசேதனம்செய்யப்பட்டஇருபகுதிகளும்சந்திக்கும்போதேகுளிப்புகடமையாகிவிட்டதுஎனநபியவர்கள்அறிவித்துள்ளதைப்பார்க்கிறோம். ஆண்இ பெண்விருத்தசேதனப்பகுதிகள்சந்திப்பதைபாலியல்உடலுறவுஎனநபியவர்கள்வரையறுத்ததோடுகுளிப்பைகடமையாக்கியமைஆண்இ பெண்இருவரும்விருத்தசேதனம்செய்வதுகட்டாயக்கடமைஎன்பதைக்குறிக்கிறது. இந்தஹதீஸின்இரண்டுவடிவங்கள்உள்ளன. ஒன்றில்நபியவர்கள்‘ஹிதானைன் – இருவிருத்தசேதனப்பகுதிகள்’என்றும்மற்றையதில்‘ஹிதானுல்ஹிதான் – ஆண்பெண்விருத்தசேதனப்பகுதிகள்’என்றும்பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இவைதெளிவானமரபுகள்என்பவற்றுக்குஅப்பால்அறிஞர்களால்நமக்காகபதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளஇன்னும்ஹதீஸ்கள்இருக்கின்றன.

 1. அப்துல்லாஹ்இப்னுஉமர் (ரலி) அவர்கள்அறிவித்தஒருஹதீஸில்நபியவர்கள்அவரைசந்திக்கவந்தசிலஅன்சாரிப்பெண்களைவிருத்தசேதனம்செய்துகொள்ளவேண்டும்எனஅறிவுறுத்தியதாககூறுகிறார்((ஆரமாவயளளயச ணயறனை அரளயென யட டியணணயசஇ ஐடிn ர்யதயச))
 2. மதீனாவில்பெண்களைவிருத்தசேதனம்செய்தஉம்முஅதிய்யாஅல்அன்சாரிய்யாஎன்றபெண்ணிடத்தில்நபியவர்கள்இ “நீங்கள்விருத்தசேதனம்செய்யும்போதுதெளிவாகவெட்டுங்கள். கடுமையாகவெட்டவேண்டாம். ஏனென்றால்இ அதுமுகத்திற்குஅழகைக்கொடுக்கும்மற்றும்கணவருக்கும்விரும்பத்தக்கது.”என்றுகூறினார்(யுடிர னுயறரனஇ யுட யுறளயவ ழக வுயடியசயni யனெ வுயசமை டீயபானயன ழக யுட டீயபானயனi)

விருத்தசேதனம்பெண்களுக்குஅவசியமானதுஎன்றுநம்பியநபிஅவர்களின்மிகநெருங்கியதோழர்களின்சிலமரபுகள்உள்ளன.

 1. உம்முல்முஹாஜிர்இ நான்பைசாந்தியபெண்கள்சிலருடன்கைதியாகபிடிக்கப்பட்டேன். அப்போதுகலீபாஉஸ்மான்எமக்குஇஸ்லாத்தைக்கூறினார். ஆனால்நானும்இன்னொருபெண்ணும்மாத்திரமேஇஸ்லாத்தைஏற்றுக்கொண்டோம். அப்போதுஉஸ்மான். “அவர்களைவிருத்தசேதனம்செய்துதூய்மைப்படுத்துங்கள்.”என்றுகூறினார்(யுனயடி யட ஆரகசயன ழக டீரமாயசi)
 2. உம்முஅல்கமாஅவர்கள்கூறுகிறார்கள்இ “ஆயிஷாவின்சகோதரரதுமருமகள்கள்விருத்தசேதனம்செய்ய்பபட்டபோதுஆயிஷாவிடம்அவர்களைமகிழ்விக்கயாரையாவதுஅழைக்கலாமா? என்றுகேட்கப்பட்டது. அதற்குஅவர்இ “ஆம்.”என்றுபதிலளித்தார்.
  (யுனயடி யட ஆரகசயன)

எனவேஇங்குநபியவர்களின்நெருங்கியதோழரும்இஸ்லாத்தின்மூன்றாம்கலீபாவுமாகியஉஸ்மான்அவர்கள்இஸ்லாத்தைஏற்றசிலபெண்களுக்குவிருத்தசேதனம்செய்துகொள்ளுமாறுபணித்தமரபுஇருக்கிறது. அடுத்தமரபானதுநபிஅவர்களின்மனைவிஆயிஷாதனதுமருமகள்களுக்குவிருத்தசேதனம்செய்தமைஅவர்அதனைக்கட்டாயமாகஅல்லதுபரிந்துரைக்கப்பட்டதாககருதினார்என்பதாகும்.

ஆரம்பகாலஅரபுஇலக்கியங்கள்கூடபெண்விருத்தசேதனம்செய்வதுசமூகத்தால்கடமையாகக்கருதப்பட்டதுஎன்பதற்குசாட்சியம்அளிக்கிறது. அலிப்லைலாவலைலா (ஆயிரத்துஓர்இரவுகள்) முஸ்லிம்வீரர்மற்றும்ஊhசளைவயைn னுயஅளநடன்கதையில்ஒருகிறிஸ்தவப்பெண்ணைப்பற்றிக்நமக்குகூறப்படுகிறது. அதில்அப்பெண்ணின்வேண்டுகோளுக்கிணங்கமுஸ்லிம்வீரர்ஒருவர்இஸ்லாமியநம்பிக்கையின்கொள்கைகளைவிவரித்தார். அந்தக்கதைதொடர்கிறதுஇ அப்பெண்முஸ்லிம்ஆகிறார். அவர்விருத்தசேதனம்செய்தபின்அவர்அப்பெண்ணுக்குதொழக்கற்றுக்கொடுத்தார். இந்தஆதாரங்கள்விருத்தசேதனம்ஆண்இ பெண்இருபாலாருக்கும்கட்டாயமானதுஎனக்குறிக்கிறது.

இஸ்லாமியசெயல்முறை

ஆரம்பகாலஇஸ்லாமியஅறிஞர்கள்அனைவரும்பெண்விருத்தசேதனத்தில்நீக்கப்படவேண்டியதுகிளிட்டேரிசைசூழவுள்ளபெண்குறிமூலத்தைஉள்ளடக்கியதோலின்மடிப்புப்பகுதிஎனஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். இதுஆண்களின்விருத்தசேதனம்செய்யப்படும்போதுநீக்கப்படும்தோலுக்குசமமானபெண்களின்பகுதியாகும்.

 1. இமாம்நவவிதனதுஷர்ஹ{ல்முஹத்தபில்நீக்கப்படவெண்டியபகுதியைப்பற்றிகூறுகிறார். சிறுநீர்குழாய்திறப்பிற்குமேல்சேவலின்கொண்டபோன்றகட்டமைப்பின்தோல். மேலும்அவர்தனதுவிரிவுரைத்தொகுப்பானஷரஹ்முஸ்லிம்இல்மேல்அந்தரங்கப்பகுதிகளில்சிறிதுதோலைஅகற்றுவதாககூறுகிறார்.
 2. இப்னுஹஜர்அல்அஸ்கலானிஃபத்ஹ{ல்பாரியில்நீக்கப்படும்பகுதிபற்றிகுறிப்பிடுகிறார். சேவலின்முனைப்புபோன்றஅமைப்பைஉள்ளடக்கியதோல்இ சதைஅல்ல.
 3. இப்னுதைமியாமஜ்மூஉல்பதாவாவில்அவளின்விருத்தசேதனம்சேவலின்கொண்டபோன்றபகுதியைவெட்டுவதைஉள்ளடக்கியதுஎன்கிறார். அவர்மேலும்கூறுகையில்இதுநடைமுறையில்அகற்றப்படும்பெண்குறிமூலத்தின்செயல்பாடுஆகும்என்கிறார்.

இந்தஆரம்பகாலஇஸ்லாமியஅறிஞர்கள்அதுஎவ்வாறுசெய்யப்படவேண்டுமெனஎதேச்சையாகதீர்மானிக்கவில்லை. அவர்கள்நபியவர்கள்மதீனாபெண்களுக்குவிருத்தசேதனம்செய்தஅன்சாரிப்பெண்உம்முஅதிய்யாஅல்அன்சாரிய்யாவுக்குகூறியஹதீஸ்அறிவிப்பினைத்தான்அடிப்படையாகக்கொண்டார்கள்.

“நீங்கள்விருத்தசேதனம்செய்யும்போதுதெளிவாமுறையில்வெட்டுங்கள். ஆனால்கடுமையாகவெட்டாதீர்கள். அதுமுகத்திற்குஅழகைக்கொடுக்கும்என்பதோடுகணவரும்விரும்பத்தக்கது.”(iனாய மாயகயனவi கய யளாiஅஅi றய டய வயnhயமi கய inயொர யளாசயங டi-ட றயதா றய யாணய iனெ யட-ணயறத) (ளுரயெn யுடிர னுāறரனஇ ளுரயெn யுட முரடிசய ழக டீயihயஙiஇ யுட யுறளயவ ழக வுயடியசāni யனெ வுāசiமா டீயபானāன ழக யுட-டீயபானāனi)

இந்தஹதீஸ்பெண்களைவிருத்தசேதனம்செய்யும்போதுபின்பற்றவேண்டியசெயல்முறைகளைதெளிவாகக்கூறுகிறது. தெளிவாகவெட்டுங்கள்இ ஆனால்ஆழமாகவெட்டாதீர்கள்என்றசொற்கள்கிளிட்டோரிசைஅல்லாமல்அதனைசூழவுள்ளதோலைநீக்குவதாகும்என்றரீதியில்புரிந்துகொள்ளப்படவேண்டும். லாதன்கஹிஎன்றால்இ ஆழமாகவெட்டாதீர்கள்இ பிடுங்கவேண்டாம்கிளிட்டோரிசில்தீங்குவிளைவிப்பதுதெளிவாகவேஅனுமதிக்கப்பட்டதல்ல. எனவேநபியவர்கள்கிளிட்டோரிசைசூழவுள்ளபகுதிகளைநீக்குவதற்குகட்டளையிட்டுள்ளார்கள்என்பதோடுஎந்தவகையிலும்அதற்குத்தீங்கிழைப்பதைத்தடுத்தார்கள்என்பதுதெளிவானதாகும்.

‘இதுமுகத்திற்குஅழகுமிகுந்தபிரகாசம்அல்லதுபிரகாசம்அஷ்ராக்என்றவெளிப்பாடானதுஇன்பத்தைப்பெற்றுக்கொண்டஒருமுகத்தின்வெளிப்பாடுஎனபுரிந்துகொள்ளப்படவேண்டும். வேறுவார்த்தைகளில்சொல்லப்போனால்தன்கணவனின்ஊடாகபாலியல்திருப்திஅடைந்தஒருபெண்ணின்மகிழ்ச்சியானமுகம்ஆகும். இந்தஹதீஸின்இன்னொருவடிவமானதுஅதனைநேரடியாகவேசொல்கிறது. அஷ்ராக்லில்வஜ்ஹ் – முகத்திற்குபிரகாசம்என்பதற்குப்பதிலாகஅஹ்வாலில்மர்ஆ – பெண்ணுக்குஅதிகமகிழ்ச்சியைஅளிக்கிறதுஎனநபியவர்கள்குறிப்பிட்டார்கள். அவர்வெளிப்படையாககூறியதுஎன்னவென்றால்இ கணவர்அவருடையமனைவியும்அவரைப்போலவேஅதேநேரத்தில்புணர்ச்சிஅடைந்துவிட்டார்என்பதில்அவர்மகிழ்ச்சிஅடைவார். மேலும்அவர்முழுமையாகதிருப்திஅடைவதைஉறுதிசெய்யமேலும்தன்னைஈடுபடுத்தவேண்டியஅவசியமில்லை. இங்குகிளிட்டோரிசைசூழவுள்ளஅப்பகுதியைநீக்குவதன்ஊடாகதான்பாலியல்திருப்திஉணரப்படும்என்றகருத்துசொல்லப்படுகிறது.

விருத்தசேதனம்செய்யப்படாதஉறுப்பைவிடநேரடியானவாய்வழிஆண்குறிஅல்லதுதொட்டுணரக்கூடியதொடர்புகளின்விளைவாகஒருவிருத்தசேதனம்செய்யப்பட்டகிளிட்டோரிஸ்தூண்டப்படவாய்ப்புஇருப்பதால்இந்தசெயல்பாலியல்செயல்பாட்டின்போதுபெண்களின்பாலியல்உணர்வைமேம்படுத்துகிறதுஎனவாதிடப்படுகிறது. இதுநிச்சயமாகபெண்களின்திருப்திகரமானபாலியல்வாழ்க்கைக்குவழிவகுப்பதோடுஅவர்களின்கற்பும்உறுதிசெய்யப்படுகிறது. பாரம்பரியநீதிபதிகள்குறுகியமனம்கொண்வர்கள்அல்ல. அவர்கள்நபியவர்களின்மேற்படிஅறிக்கையிலிருந்துஅதுஉண்மையில்எதைசொல்கிறதுஎன்பதைவடித்துக்காட்டினார்கள். அவர்கள்அதிலிருந்துபெற்றுக்கொண்டஇன்னுமொருமுக்கியமுடிவுஇ நபியவர்கள்ஹிதான்என்றபிரயோகத்தைஆண்இ பெண்இருபாலாருக்குமானவிருத்தசேதனம்செய்வதற்குபயன்படுத்தினார்கள்என்பதாகும். எனவேஇ ஆணைப்போன்றுபென்முனைப்புத்தோலைநீக்கும்செயல்பாட்டைஇதுபரிந்துரைக்கிறது.

சுகாதாரநலன்கள்

ஆண்விருத்தசேதனம்குறிப்பிடத்தக்கநன்மைகளைவழங்குவதுபோன்றுபெண்விருத்தசேதனமும்அதேஒத்தநன்மைகளைவழங்கும்என்பதுவெளிப்படையானது. பெண்ணின்பெண்குறிமூலம்அடிப்படையில்ஆணின்ஆண்குறிக்குஉடற்கூறியல்ரீதியாகஒத்ததொருஉறுப்பாகும். அவைஇரண்டும்விரைப்புத்தன்மைகொண்டவைஇ மடிக்கப்பட்டஒருதோலால்மறைக்கப்பட்டிருக்கும். கிளிட்டோரிஸில்பெண்குறிமூலம்ஆண்குறிமூலத்தைஒத்ததாகவேஇருக்கும்.

ஏராளமானமடிப்புகள்மற்றும்பெண்குறிமூலத்தின்அரைமறைக்கப்பட்டநிலைகாரணமாகஆண்களைவிடபெண்களின்பிறப்புறுப்புசுகாதாரம்குறைவானதுஎனகண்டறியப்பட்டுள்ளது. 1962ல்வெளியிடப்பட்டனுச.நுனறin னு.ர்சைளஉhதனது‘பாலியல்பயம்’என்றபுத்தகத்தில்‘வேகத்தைஎவ்வாறுவெல்வது?’என்பதைப்பற்றிஎன்னசொன்னார்என்றுபார்;ப்போம். புதைக்கப்பட்டஅல்லதுமறைக்கப்பட்டகிளிட்டோரிஸ்பாலியல்உணர்வின்மைக்குமிகபொதுவானகாரணமாகும். இதுஅடிக்கடிகிளிட்டோரிஸ்சுகாதாரமின்மையால்ஏற்படுகிறது. புதைக்கப்பட்டகிளிட்டோரிஸ்அதன்படுக்கையில்இருந்துஅதன்மேல்வளர்ந்துள்ளதிசுக்களின்இலைகளைப்பிரிப்பதன்மூலம்உயர்த்தப்படும்போதுபழமையானதுர்நாற்றம்வீசும்சுரப்பிகள்இந்தகட்டமைப்பைசுற்றியுள்ளமைஇதற்குஒருகாரணியாகஇருப்பதைநாங்கள்அறிவோம். நாம்விரும்பினாலும்விரும்பாவிட்டாலும்வெளிப்படையானஉடற்கூறியல்காரணமாகபெண்களைவிடஆண்களுக்குஇந்தக்கட்டமைப்பைசுத்தம்செய்வதுஎளிது.

1950களில்மெக்டானால்ட்என்பவர்தனதுகாகிதத்திலஇ “ஆண்கள்சுகத்துக்காகவும்சுகாதாரத்துக்காகவும்விருத்தசேதனம்செய்யவேண்டும்எனும்பொழுதுபெண்களுக்குஅதுஏன்இல்லை?”எனஆரம்பித்துஇ “ஆண்களின்விருத்தசேதனத்துக்குசொல்லப்படும்அதேகாரணங்கள்பெண்ணுக்குபரிசீலிக்கப்படும்போதேசெல்லுபடியாகும்.”எனவாதிடும்வரையில்பெண்களுக்குஸ்மெக்மாபின்விளைவுகள்குறித்தஆய்வுகள்புறக்கணிக்கப்பட்டேவந்தன. மாசுபடுத்தப்பட்டஸ்மெக்மாஇ தக்கவைக்கப்பட்டஸ்மெக்மாஆகியவற்றால்ஏற்படும்பலநிலைகள்விருத்தசேதனம்மூலம்அகற்றப்பட்டபோதுஅழிக்கப்பட்டதைஅடையாளம்கண்டார்.

வெகுசமீபத்தியகாலத்தில்டாக்டர்ரோயல்பென்சன்மற்றும்ஏனையஅமெரிக்கவைத்தியர்கள்பெண்கள்சார்பலசுகாதாரமுறைப்பாடுகள்இ விருத்தசேதனம்செய்யப்படாதசிறியஆண்பிள்ளைகளின்சிறுநீர்ப்பிரச்சினைகள்கிளிட்டோரிஸில்கட்டமைக்கப்பட்டஅந்தஸ்மெக்மாவினால்ஏற்படும்விளைவுகளைஒத்ததாகவேஇருப்பதைக்கண்டார். கிளிட்டோரிஸின்முனைப்பைநீக்குதல்வேறுவார்த்தைகளில்சொல்வதானால்கிளிட்டோரிசைசூழவுள்ளதோலைநீக்குவதுஇஸ்மெக்மாகுவிப்பைநிரந்தரமாகத்தடுக்கலாம்எனஅவர்பரிந்துரைக்கவெகுநேரம்செல்லவில்லை. அவர்நேர்காணலின்போதுகூறியதைஇங்குகுறிப்பிடுகிறேன்:

“சிலபெண்களுக்குசிறுநீர்ப்பாதைநோய்த்தொற்றுகள்மற்றும்அதுதொடர்பானசிக்கலானநிலைமைகள்அடிக்கடிஏற்படுகிறது. இந்நிலைமைகள்ர்ழழனநஉவழஅலஇனால்தீர்க்கப்படமுடியும். எனினும்இஇதுபற்றிமிகஅரிதாகவேபேசப்படுகிறது. நிச்சயமாகஇதன்பின்னணியில்உள்ளகோட்பாடுஎன்னவென்றால்இந்தபகுதியில்கணிசமானஅளவுஅதிகப்படியானதிசுக்கள்இருந்தால்அந்தஅதிகப்படியானதிசுஅதிகப்படியானபக்டீரியாவைஉருவாக்கிசிக்கலைஏற்படுத்தும். இதனால்அவ்வாறானபெண்பால்நோய்த்தொற்றுகள்ஏற்படவாய்ப்புஉள்ளது. பெரும்பாலானநோயாளிகள் 36 மணிநேரம்அல்லதுஅதற்குக்குறைந்தநேரத்தில்இயல்புநடவடிக்கைகளுக்குத்திரும்பமுடியும். ஒவ்வொருசந்தர்ப்பத்திலும்இந்தசெயல்பாட்டின்போதுஅவர்கள்வலியைஉணரமாட்டார்கள். சிலசந்தர்ப்பங்களில்ஐஸ்கட்டிகள்வழங்கப்படும். குறிப்பிட்டஉணர்திறன்கொண்டபெண்களுக்குலேசானவலிநிவாரணியைவழங்குவோம். பொதுவாகவாய்வழிநிவாரணிஆகும். விமானம்ஊடாகவந்துஇதனைசெய்தபின்வீடுசெல்வதற்காகமீண்டும்விமானநிலையம்செல்லும்பலபெண்கள்என்னிடம்வந்திருக்கிறார்கள். எங்கும்எந்தப்பிரச்சினையும்இல்லை.” (யு ஊயனெனை ஐவெநசஎநைற றுiவா னுச. சுழலயட டீநளெழnஇ ஐஐஐ—யு ளுரசபநழn றூழ ர்யள Pநசகழசஅநன ர்ரனெசநனள ழுக ஊடவைழசயட ருnhழழனiபௌ—ழுn ர்ளை ளுரசபiஉயட ஆநவாழன யுனெ சுநடயவநன ஐளளரநள)

பெண்விருத்தசேதனம்வாய்வழிபுற்றுநோய்பரவுவதையும்தடுக்கிறது. விருத்தசேதனம்செய்யப்பட்டபெண்களிடமிருந்துஅவர்களுடன்வாய்வழிஉறவில்ஈடுபடும்ஆண்களுக்குஎச்.பி.விhரஅயn pயிடைடழஅய எசைரளபரவுவதைத்தடுக்கும். எச்.பி.விநோய்த்தொற்றானதுவாய்வழிபுற்றுநோய்க்கானவலுவுள்ளஆபத்தானகாரணியாகும்எனஆயரசய புடைடளைழnதலைமையிலானகுழுநெறநபெடயனெதழரசயெடழகஆநனiஉiநெல்செய்திவெளியிட்டது. வாய்வழிஎச்.பி.விநோய்த்தொற்றுக்கானமற்றும்வாய்நெறிக்கோணம்ஆகியவற்றுக்குமுக்கியகாரணியாகவாய்வழிஉறவுஇருப்பதைஅக்குழுகண்டறிந்தது. வாய்நெறிக்கோணம்என்பதுபெண்ணின்பாலியல்உறுப்புக்களின்வாய்வழிதூண்டுதலைக்குறிக்கிறது.

1974 முதல் 2007 வரைஅமெரிக்காவின்வாய்வழிபுற்றுநோய்களில் 225 சதவீதம்அதிகரிப்புஇருப்பதாகவும்முக்கியமாகவெள்ளைஆண்கள்மத்தியில்இருப்பதாகவும்ஆராய்ச்சியாளர்கள்கண்டறிந்தனர்.

ஒஹியோமாநிலபல்கலைக்கழகஆயரசய புடைடளைழnகூறினார்“அமெரிக்காவில்வாய்வழிபுற்றுநோயின்அதிகரிப்புமுக்கியமாகஇளம்வெள்ளைஆண்களிடையேஇருக்கிறதுஎன்பதோடுஇதுஏன்என்பதற்கானபதில்எங்களுக்குத்தெரியவில்லை.” (னசைநஉவழச ழக வாந ஊநவெநச கழச ர்நயன யனெ நேஉம ழுnஉழடழபல யவ ழேசவா ளூழசந- டுஐது ஊயnஉநச ஐளெவவைரவந in டுயமந ளுரஉஉநளள) னுச. னுநnnளை முசயரளஅவர்கள்இதைப்பற்றிஇவ்வாறுகூறினார்“இதுபெரும்பாலும்பெண்களிடமிருந்துஆண்களுக்குப்பரவுகிறது.”

ஒருவரின்துணையின்பெண்குறிமூலத்தின்வாய்வழித்தூண்டுதலால்மட்டுமேஎச்.பி.விவைரஸைஆண்கள்பெறமுடியும்என்பதுவெளிப்படையானது. இதுபுற்றுநோயைஏற்படுத்தும்வாயின்சளிகுழிவுகளுக்குள்வைரஸ்நுழையஅனுமதிக்கிறது. சுவாரஷ்யம்என்னவென்றால்நடிகர்மைக்கல்டக்ளஸ்சமீபத்தில்அவரதுதொண்டைப்புற்றுநோயானதுபுகைபிடித்தல்அல்லதுகுடிப்பதால்ஏற்பட்டதல்லஇ மாறாகபெண்களுடன்வாய்வழிப்பாலியல்உறவுகொண்டதால்எச்.பி.விவைரஸ்மூலம்ஏற்பட்டதுஎன்பதைவெளிப்படுத்தினார். எனவேர்ழழனநஉவழஅலவைரஸ்செழித்துவளரும்பகுதியைஅகற்றுவதன்மூலம்இப்பிரச்சினைக்கானதீர்வைசொல்வதோடுஇதனால்ஆண்துணையைவாய்வழிபுற்றுநோய்அபாயத்திலிருந்துபாதுகாக்கமுடியும்எனச்சொல்கிறது.

ஒருசிலஇணையக்கட்டுரைகள்மற்றும்சொற்பொழிவுகளில்மேற்கோள்காட்டப்பட்டமற்றொருசரியானகாரணம்உள்ளதுஇ இதுபெண்குறிமூலத்தின்அடியிலுள்ளஸ்மெக்மாகட்டமைப்போடுதொடர்புடையவிரும்பத்தகாதவாசணையைதடுக்கக்கூடும்என்பதாகும். இதுஆண்கள்உடலுறவின்போதுவிரும்பத்தகாதவாசணையால்ஊக்கம்இழந்துவாய்வழிஉறவுக்குவருவதையும்தள்ளிவைத்துவிடும். இன்னும்சொல்லப்போனால்அப்பாஸியகாலத்தில்விருத்தசேதனம்செய்யப்படாதஒருபெண்னைலஹ்னாஅல்லதுகெட்டவாசணைஎன்றுஅழைத்தனர். எனவேஇ ஒருசிறியஅறுவைசிகிச்சையால்நிரந்தரமாகசரிசெய்யப்பட்டுபாலியல்மகிழ்ச்சியைஅதன்தூய்மையானவடிவத்தில்பாதுகாக்கமுடியும்.

பாலியல்வாழ்க்கையைநிறைவேற்றுதல்

பெண்விருத்தசேதனம்செய்வதுபெண்களின்பாலியல்திருப்தியைகுறைப்பதாகஎதிர்ப்பாளர்களால்பெரும்பாலும்கூறப்படுகிறது. ஏன்இவ்வாறுகூறுகிறார்கள்எனில்இ அவர்கள்இதனைப்பற்றிபடிப்பதில்கவனம்செலுத்துவதில்லை. சிலஆபிரிக்கநாடுகளில்செயல்படுத்தப்படும்இஸ்லாம்அல்லாதபிழையானமுறைகளைத்தான்இதனைஒத்ததாகஅவர்கள்கருதுகிறார்கள். அவைதீங்கானவிளைவுகளைக்கொண்டிருக்கின்றன. மேலும்அவைசட்டவிரோதமானவைஎன்பதோடுஅவற்றுக்குஅதிகபட்சம்அபராதம்வழங்கப்படவேண்டும்.

ஆனால்இஸ்லாமியவடிவம்அல்லதுசுன்னாவின்வடிவம்அதற்குமுற்றிலும்மாறானவழிமுறைஎன்பதைசிந்தித்துஅதற்குஎதிர்மறையானவிளைவுகள்ஏற்படும்என்பதையும்அவர்கள்உணரவேண்டும். உண்மையில்இதுபாலியல்உறவின்போதுபாலியல்திருப்தியைஏற்படுத்துவதேயன்றிகுறைப்பதில்லை. மேற்கத்தேயபெண்கள்மத்தியில்இதுபிரபல்யமடைந்துவருகிறது. குறிப்பாகசுகாதாரகாரணங்கள்மற்றும்பாலியல்வாழ்க்கைஎன்பவற்றுக்கல்லாதுவிருத்தசேதனம்செய்வதன்நன்மைகளைஅறிந்தஅமெரிக்கப்பெண்கள்மத்தியில்இதுபிரபல்யமடைந்துவருகிறது. இதுகிளிட்டோரிஸின்முனைப்புபகுதிஒருசிறுசெயல்பாட்டினூடாக – ர்ழழனநஉவழஅலஅகற்றப்படுதல்எனஅறியப்பட்டுள்ளது. கிளிட்டோரிஸின்முனைப்புஇருப்பதால்ஏராளமானபெண்கள்பாலியல்செயலிழப்பைஅனுபவிப்பதாகசமீபத்தியஆய்வுகள்தெரிவிக்கின்றன.

எம்மிடம்ஊயசழட நுணணநடட (யுயெவழஅல யனெ ளுநஒரயட னலளகரnஉவழைn. ளுஉநைவெகைiஉ யுஅநசiஉயn.ழுஉவ.2000)) என்பவர்இ “அமெரிக்கமருத்துவசங்கத்தின்துழரசயெடல்கடந்தஆண்டுவெளியிட்டஒருஆய்வின்படிஅமெரிக்காவில் 40 சதவீதத்துக்கும்அதிகமானபெண்கள்சிலவகையானபாலியல்பிரச்சினைகளைஅனுபவிக்கின்றனரே?”எனவினவினார். அவர்அவருடையவார்த்தைகளிலேயேபதில்அளிக்கிறார்இ “புதியஆய்வின்படிசிலருக்குஒருவகையானஉடற்கூறியல்கோளாறுகாரணமாகஇருக்கலாம். டீழளவழn ருniஎநசளவைல ளுஉhழழட ழக ஆநனiஉiநெஆராய்ச்சியாளர்கள்பாலியல்செயலிழப்புக்குசிகிச்சைஅளித்தபெண்கள்சுமார்கால்பகுதியினருக்குகிளிட்டோரிஸ்இருப்பதாககூறுகின்றனர். அதாவதுஅவர்களின்பெண்குறிமூலத்தைசுற்றியுள்ளதோலின்முனைப்புமிகஇறுக்கமாகவோஅல்லதுதூண்டுதலுக்குஏற்றவகையில்நீண்டுசெல்வதற்கானதிறப்போஇல்லை.”

இதேபோன்றுளுயசயா டீ. சுழனசபைரநண (குநஅயடந ஊசைஉரஅஉளைழைn யள ளுநஒரயட வுhநசயில: வுhந Pயளவ யனெ குரவரசந ழக Pடயளவiஉ ளுரசபநசல)) பாலியல்சிகிச்சைஎனும்வகையில்பெண்விருத்தசேதனம்: (பிளாஸ்டிக்அறுவைசிகிச்சையின்இறந்தகாலமும்நிகழ்காலமும்) என்றஆய்வில்வினவுகிறார்“பலபெண்கள்தம்பாலியல்துணையுடன்புணர்ச்சியைஅடையதவறியதற்குமூடப்பட்டகிளிட்டோரிஸ்தான்காரணமா?”ஒருபெண்தன்கணவருடன்புணர்ச்சியைப்பெறத்தவறியமைபெண்குறிமூலத்தின்முனைப்பைஅகற்றவழிவகுத்ததாகஅவர்கூறுகிறார். பாலியல்நடத்தைகளைமேம்படுத்தகலாச்சாரரீதியாகபொருத்தமாகக்கருதப்படுவதுவிருத்தசேதனம்செய்வதாகும்எனபலபெண்களும்அவர்களதுதுணைவர்களும்கருதினர். “பெண்குறிமூலத்தின்முனைப்புத்தோலைஅகற்றுவதனூடாகஆண்குறிக்குபெண்குறிமூலம்அதிகமாகவெளிப்பட்டுஇதனால்ஆண்குறியிலிருந்துநேரடிதூண்டுதல்கிடைக்கும்எனசிலவைத்தியர்கள் (வைத்தியர்அல்லாதவர்களும்) கருதுகின்றனர். வைத்தியர்கள்மற்றும்சிலபெண்கள்அல்லதுஅவர்களதுகணவர்மார்கள்இ பெண்விருத்தசேதனம்செய்வதுவெள்ளைஅமெரிக்காவில்பிறந்தஇ மத்தியதொடக்கம்மேல்மட்டபெண்களுக்குஅவர்களதுகணவர்களுடன்உறவுகொள்ளகலாச்சாரரீதியாகபொருத்தமானதாககருதுகின்றனர்.”

பெண்புணர்ச்சியைசெயல்படுத்தபெண்விருத்தசேதனம்செய்வதன்பயன்பற்றிபிரபலமானவெளியீடுகளிலும்வரத்தொடங்கினஎனகூறுகிறார். ஊயவாநசiநெ முநடடளைழnஅவர்அவருக்குவிருத்தசேதனம்செய்ததுபற்றியும்அந்தஅறுவைசிகிச்சையின்பின்பாலியல்திருப்திஅடைவதில்இலகுஇருந்தமைபற்றியும்எழுதியவர்அவரதுகிளிட்டோரிஸ்முனையைஅகற்றியமகளிர்மருத்துவநிபுணர்அவரிடம்நான்கில்ஒருபங்குபெண்கள்கிளிட்டோரிஸ்மொட்டுமுனைத்தோல்; காரணமாகபுணர்ச்சிஅடைவதில்லைஎன்றும்இந்நிலைக்குவிருத்தசேதனஅறுவைசிகிச்சையேதீர்வாகும்என்றும்கூறினார். மருத்துவர்முநடடளைழnஇடம்கிளிட்டோரிஸ்மொட்டுமுனைத்தோல்அகற்றுவதால்பயன்பெறுவீர்எனக்கூறியதோடுமேலும்இந்தசெயல்முறைக்குஉட்பட்டுஅறுவைசிகிச்சைசெய்தபின்எளிதில்புணர்ச்சிஅடைவதாகஎழுதினார்.

ஆனால்இதனைவிடஅதிகமானவிடயங்களும்இருக்கின்றன. 50 ஆண்டுகளுக்கும்மேலாகபுலமைசார்மருத்துவசஞ்சிகைகளில்இதுபற்றியஏராளமானஆவணங்கள்வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அக்காலத்தின்ஊடகங்களில்இதுவிசித்திரமாகபார்க்கப்பட்டதுஊ.கு. ஆயஉனழயெடனன் 1958 செப்டம்பர்பநநெசயட pசயஉவவைழைநெசல்வெளியிடப்பட்ட““ஊசைஉரஅஉளைழைn ழக வாந குநஅயடந””பெண்ணின்விருத்தசேதனம்ஆகும். மெக்டானல்ட்வயதானசிலபெண்கள்உட்பட 40 பேருக்குவிருத்தசேதனம்செய்திருந்தார். மறைக்கப்பட்டகிளிட்டோரிஸின்கீழேஉள்ளஸ்மெக்மாமடிப்புகளின்காரணத்தால்புணர்ச்சிஅடையமுடியாமைமற்றும்வலிமிகுந்தஉடலுறவால்அவதிப்பட்டபலநோயாளிகளைஅவரால்குணப்படுத்தமுடிந்தது. அசுத்தமானஸ்மெக்மாஅல்லதுஸ்மெக்மாலித்ஆகியவற்றால்ஏற்படும்அறிகுறிகள்அதற்கானகாரணிஅகற்றப்படும்போதுஅழிக்கப்படும்எனஅவர்எழுதினார். இந்தசெயல்பாட்டைசெய்தவயதுவந்தபெண்கள்பற்றிஅவர்கூறுகையில்இ “நன்றிசெலுத்தக்கூடியநோயாளிகளேவெகுமதியானவர்கள். அவர்கள்வாழ்வில்முதல்முறையாகபாலியல்திருப்திபெற்றார்கள்.”

அமெரிக்காவைச்சேர்ந்தஇன்னொருசத்திரசிகிச்சைநிபுணர்று. பு. சுயவாஅயnn (குநஅயடந ஊசைஉரஅஉளைழைnஇ ஐனெiஉயவழைளெ யனெ ய நேற வுநஉhnஙைரந.” புநநெசயட Pசயஉவவைழைநெச ளுநிவநஅடிநசஇ 1959). அவர்முனைஅகற்றப்பட்டபெண்களுக்குஒருகேள்விக்கொத்தைஅனுப்புகிறார். அதில் 112 பேருடையபதில்கள்அவருக்குக்கிடைத்தது. அதில் 72 பெண்களில் 64 (87.6மூ) பேர்அறுவைசிகிச்சைக்குமுன்னர்ஒருபோதும்புணர்ச்சியைஅனுபவித்ததில்லைஎனவும்அறுவைசிகிச்சையின்பின்வெற்றிகரமானபுணர்ச்சியைஅனுபவிப்பதையும்பதிவுசெய்தனர். தன்அலுவலகத்துக்குவரமுன்புஆசள. டீ.பு வயது 34இ அவர்கள்ஐந்துமுறைவிவாகரத்துபெற்றவிடயத்தைமேற்கோள்காட்டிரத்மன்அவர்கள்சிலஅவதானிப்புகளைமேற்கொள்கிறார். அவர்அவருக்குகிறிட்டோரிஸில்கடுமையானதொருஉபரிநிலைஇருப்பதைக்கண்டறிந்ததோடுவாழ்வில்அவர்எந்தஇன்பத்தையும்அனுபவித்ததும்இல்லைஎனக்கண்டார். அறுவைசிகிச்சையின்பின்அவர்இறுதியாகவிவாகரத்துசெய்தவரைதிருமணம்செய்துகொண்டதோடுஅதன்பின்எந்தபாலியல்பிரச்சினைகளும்அவருக்குஇருக்கவில்லை. அவர்அந்தசிறந்தவைத்தியரிடம்இ “நான்குசிறந்தகணவர்களைவிரயம்செய்துவிட்டேன்.”எனக்கூறினார். ஏனெனில்இ பாலியல்இன்பத்தைஅவரால்அவர்களுடன்அனுபவிக்கமுடியவில்லை. விருத்தசேதனம்மூலம்எளிதில்சிகிச்சைஅளிக்கக்கூடியமுறைஅவருக்குமுன்பேதெரிந்திருந்தால்இவ்வாறுநடந்திருக்காது.

இன்னும்ஒருசத்திரசிகிச்சைநிபுணர்டுநழ றுழடடஅயnஇ (ர்ழழனநன ஊடவைழசளை: Pசநடiஅiயெசல சுநிழசவ.” வுhந துழரசயெட ழக வாந யுஅநசiஉயn ளுழஉநைவல ழக Pளலஉhழளழஅயவiஉ னுநவெளைவசல யனெ ஆநனiஉiநெ 1973)அவர்சிகிச்சைஅளித்த 100 பெண்களில் 49 பேருக்குபாலியல்புணர்ச்சிஅடையமுடிந்ததாகவும்இ 92 பேர்இந்தசெயல்முறைக்குபின்னர்வெற்றிகரமானபுணர்ச்சியைஅனுபவிப்பதாகவும்அறிக்கையிட்டார். சிலவருடங்களுக்குப்பின்னுச. வுயமநல ஊசளைவ‘பெண்விருத்தசேதனம்’எனும்தன்கட்டுரையில் (மனிதபாலில்தொடர்பானமருத்துவஅம்சங்களுக்குபங்களித்தார்இ ஆகஸ்ட் 1977) தான் 15 பெண்களின்கிளிட்டோரிஸ்மொட்டுமுனைத்தோல்நீக்கியதாகவும்இந்தசெயல்முறைக்குஉட்பட்டபெண்கள்தம்பாலியல்அம்சத்தைஅதுமேம்படுத்தியுள்ளதாகக்கூறியதாகவும்கூறினார்.

மிகசமீபத்தியகாலத்தில்னுச. ஐசநநெ யுனெநசளழnதான்மெக்சிகோவில்அறுவைசிகிச்சைபயிற்சிகாலத்தில்கிட்டத்தட்ட 100 பெண்களுக்குகிளிட்டோரிஸ்மொட்டுமுனைத்தோல்அகற்றல்செய்ததற்குஅப்பால் 1991ல்தன்கிளிட்டோரிஸ்மொட்டுமுனைத்தோல்; அகற்றியமைதொடர்பானஅறிக்கைஒன்றைபின்வரும்தளத்தில்பதிவிட்டார்
hவவி:ஃஃறநடி.யசஉhiஎந.ழசபஃறநடிஃ20011012183620ஃறறற.பநழஉவைநைள.உழஅஃhழழனநஉவழஅலஃஆநனiஉயடளுவரனநைள.hவஅ

“நான்அதனை 1991 நவம்பரில்செய்தேன். காரணம்இ நான்ஒருபோதும்யோனிபுணர்ச்சியைஅடைந்திருக்கவில்லை. எனவேஇ எனதுபெண்குறிமூலத்தின்உணர்திறனைமேம்படுத்தவிரும்பினேன். அதனைமுனைப்பில்இருந்துவிடுவித்தேன். இதன்விளைவுசிறந்ததாகஇருந்தது. நான்கிட்டத்தட்ட 100 பேருக்குஅறுவைசிகிச்சைசெய்தேன். அவர்களில் 3 பேருக்குமட்டுமேபின்விளைவுதீருப்திஅளிக்கவில்லை. நான்இந்தசெயல்முறையைஇ குறிப்பாகயோனிபுணர்ச்சியைஅடையாதவர்களுக்குபரிந்துரைக்கிறேன்.”

பலபெண்கள்தொடர்ந்தும்இதனைசெய்கிறார்கள். அதிலும்முக்கியமாகஊயசழட ர்ழசழறவைணஇஆயஅயந வுநமடநஅயசயைஅ (in ய உழவெசiடிரவழைn ழn குநஅயடந ஊசைஉரஅஉளைழைn வழ வாந நேற நுபெடயனெ துழரசயெட ழக ஆநனiஉiநெ துயரெயசல 1995)போன்றவர்கள்உள்ளடங்குவர். பெண்முனைப்பைநீக்குவதுஆண்விருத்தசேதனத்துக்குஒப்பானதுமட்டுமல்லஅமெரிக்கவைத்தியர்களின்பெரியவர்களின்வேகத்தன்மைக்கானசிகிச்சைமுறையும்ஆகும். னுயnnநைடடந நுபயn (ருnஉழஎநசiபெ வாந னுநளபைநெச ஏயபiயெ. ஊhயவநடயiநெ.ழுஉவ.2006)என்பவர்இ இச்செயல்முறைக்குஉட்பட்டபெண்களின்அறிக்கைகளின்அடிப்படையில்பெண்ணின்கிளிட்டோரிஸ்மொட்டுமுனைத்தோல்நீக்குவதுமூன்றுமுதல்ஒன்பதுமடங்குசிறந்தபுணர்ச்சியைகொடுக்கமுடியும்எனகூறுகிறார்.

இறுதியாகஇஸ்லாம்எமக்குஒன்றைக்கூறுகிறதுஎனில்இ நிச்சயம்அதுபயனுள்ளதாகவேஇருக்கும். நூறுவருடங்களுக்குமுன்ஆண்விருத்தசேதனம்என்பதுபயன்தரக்கூடியதுஎனயார்நினைத்திருப்பார்கள்? பின்னர்எந்தசந்தேகமும்இன்றிகாலம்அதனைநிரூபித்தது. மெதுவாகஇ ஆனால்நிச்சயமாகபெண்விருத்தசேதனம்செய்வதன்நன்மைகள்பற்றியஆதாரங்கள்அதிகரிக்கும்.

எனவேஇ இஸ்லாமியஅடிப்படைகளைப்பின்பற்றும்முஸ்லிம்கள்இ குறிப்பாகபெண்கள்இந்தநடைமுறையைக்கைவிடமாட்டார்கள். எல்லாஆதாரங்களும்இந்தநடைமுறைகுறையவில்லைமாறாகமதவிளிப்புணர்வின்காரணமாகஅதிகரித்துவருவதாககூறுகின்றன. தேவைஎன்னவென்றால்இ மக்களுக்குகுறிப்பாகபெண்களுக்குசரியானநடைமுறைபற்றிகற்பிக்கப்படவேண்டும்.

இதுசம்பந்தமாகஅண்மையில்இதனைமருத்துவமயமாக்கிஅதன்மூலம்அகற்றப்படவேண்டியவற்றைநிர்ணயிப்பதற்கானஒருசாதகமானநடவடிக்கைஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மையில்இதுமுன்னேறுவதற்கானவழியாகும்.

 • ஆஸிப்ஹ{ஸைன்

Check Also

கட்டுரைப் போட்டிகள் – 2019 (ரபீஉனில் அவ்வல் – 1441)

இறுதித் தூதர் நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹிவஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த ரபீஉனில் அவ்வல் மாதத்தை முன்னிட்டு இரண்டு கட்டுரைப் போட்டிகளை நடாத்துவதற்கு …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube