අවස්ථාවක් ලැබෙනකන් බලන් ඉන්න එපා,අවස්ථාවක් හොයාගෙන යන්න.. – ෂුක්රා මුනව්වර්

අවස්ථාවක් ලැබෙනකන් බලන් ඉන්න එපා,අවස්ථාවක් හොයාගෙන යන්න.. – ෂුක්රා මුනව්වර්

මිලියන 20ක ආදරය දිනූ ෂුක්රා පළමු වරට හෙළි කළ අඳුරු අතීතය.

Check Also

2016/2017 Postgraduate Scholarships for Foreign students to study in Saudi Arabia (Fully Funded)

King Abdulaziz University (KAU), Saudi Arabia, Jeddah, is pleased to offer Postgraduate Scholarships for international …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube