අවස්ථාවක් ලැබෙනකන් බලන් ඉන්න එපා,අවස්ථාවක් හොයාගෙන යන්න.. – ෂුක්රා මුනව්වර්

අවස්ථාවක් ලැබෙනකන් බලන් ඉන්න එපා,අවස්ථාවක් හොයාගෙන යන්න.. – ෂුක්රා මුනව්වර්

මිලියන 20ක ආදරය දිනූ ෂුක්රා පළමු වරට හෙළි කළ අඳුරු අතීතය.

Check Also

රචනා තරගය 2019 (රබීඋනිල් අව්වල් 1441)

සමස්ත ලංකා ඉස්ලාමීය වියතුන්ගේ සම්මේලනය විසින් රබීඋනිල් අව්වල් මාසය පෙරනිමිති කරගනිමින් රචනා තරග දෙකක් සූදානම් …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Sri lanka Muslims Web Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading